home Anasayfa

/

Burs Ve Ödül Yönetmeliği

Burs Ve Ödül Yönetmeliği

ANTALYA VAKFI BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

                       

     Antalya Öğretim ve Eğitim Vakfı (ANTALYA VAKFI) 18.11.1972 tarihinde Antalya ilinde orta öğrenimini tamamlamış, İstanbul’ da yükseköğrenimine devam eden öğrencilerin barınması ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlanması için kurulmuştur.

    Vakfın amacı Antalyalı gençlerle öğrencilerin fikrî ve bedenî gelişmelerini, eğitimlerini sağlamak, tecrübelerini arttırmaktır. Bu amaçla ANTALYA VAKFI millî ve manevi duygulara sahip, sağlam karakterli, çalışkan ve güvenilir ancak maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vermeye devam etmektedir. Geçmiş burs uygulamasını değerlendiren ANTALYA VAKFI, bundan böyle, burs ve teşvik ödülleri getirilmesi konularını temel ilke olarak benimsemiş; bu ilkelere dayalı olarak bu“Burs ve Ödül Yönetmeliği”ni yürürlüğe koymuştur.

     Hayırsever Kurucularımız, mütevelli üyelerimiz ve hemşerilerimiz ile vicdanî yükümlülüğünü yerine getirmeye özenen eski bur siyerlerimizin de yapacağı nakdi ve ayni bağış ve destekleri ile vakfımız her yıl daha da güçlenecek, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle etkinliğini geniş ölçüde yayabilecektir.

                                               BURSLAR

MADDE: 1- Bu yönetmelik ANTALYA VAKFI burs ve ödülleri ile ilgili hükümleri kapsar. Bu yönetmenlik hükümlerini Antalya Vakfı yönetim kurulu yürütür.

MADDE: 2 - ANTALYA VAKFI’nın öncelikli amacı; vakıf resmî senedinde de belirtildiği gibi, kabiliyetli ve fakat maddi imkândan mahrum; Antalya nüfusuna kayıtlı, Antalya ilindeki ortaöğretim kurumlarından veya Antalya nüfusuna kayıtlı olup da Antalya mülki sınırları dışında LGS’nin yüzde 2’ lik dilimine giren orta öğretim kurumlarından mezun olan Antalyalı, İstanbul’daki yüksek öğrenimdeki öğrencilerin fikrî ve bedenî gelişimlerini, eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için nakdi ve ayni karşılıksız yardımlar yapmak ve tecrübelerini arttırmaktır.

MADDE: 3 - ANTALYA VAKFI bu amacı gerçekleştirmek için, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’nın genel amaç ve temel ilkeleri uyarınca TC uyruklu Antalyalı öğrencilere İstanbul’daki yükseköğrenimleri için öğrenim bursu ve burs ödülleri verir. Bu burslar karşılıksızdır. Ancak burstan yararlanan öğrenciler vicdanî yükümlülük belgesini onaylar.

MADDE: 4 - ANTALYA VAKFI tarafından verilen başlıca burs türleri: a: Yükseköğrenim (ön lisans ve lisans) bursları b: Yüksek lisans (mastır) bursları c: Doktora bursları. Antalya Vakfı Yönetim Kurulu burs türlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

MADDE: 5 - Maddi imkândan mahrum olduğunu kabul ve beyan eden öğrenci ANTALYA VAKFI bursuna aday olabilir. Bunun için her aday ailesinin ve kendisinin malvarlığı ve gelir durumunu tam ve doğru olarak beyan eder. Bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği tespit edildiği takdirde burs, vakıf yönetimince kesilir ve o tarihe kadar bursluya yapılan ödeme geri alınır. Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci bursunun kesilmesini ister. Bu öğrencinin bursu yönetim kurulunca değerlendirilip devam edip etmemesine karar verilir.

MADDE: 6 - ANTALYA VAKFI bursları Yüksek Öğrenim kademesinde hazırlık, birinci sınıf veya ara sınıf öğrencilerine verilir. Dağıtımında ilk sınıflara ve daha başarılı adaylara öncelik tanınır. Ara sınıflarda burs, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim programının derslerinden başarısız dersi olmayan, yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olan ve dersleri DD den aşağı olmayan, bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan adaya tahsis edilir.

MADDE: 7 - Lisans bitirme genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olan Yüksek Lisans Öğrencileri arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan adaylara mastır bursu verilir. Ara sınıf yüksek lisans öğrencilerine burs verilmez.

MADDE: 8 - Lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olan doktora eğitim programına kaydolan öğrenciler arasından başarı ortalaması sırasına göre önde olan adaylara Doktora Bursu verilir. Ara sınıf doktora öğrencilerine burs verilmez.

MADDE: 9 - Burs duyurusu,” www.antalyavakfi.org.tr”  web sitesinden yapılır.ANTALYA VAKFI bursu web sitesinden, 1-30 Eylül tarihleri arasında “burs başvurusu yap” bölümü, eksiksiz, doğru ve hatasız doldurularak internet ortamından onaylanarak gönderilir. Antalya Vakfı burs kriterlerine uyan öğrencilerin başvuru çıktısı vakıf görevlisi tarafından alınır. Vakıf burs komisyonu tarafından ön elemeye tabi tutulur. Ön elemeyi geçen bur siyer adayları Ekim ayının ilk hafta sonunda mülakat için vakıf merkezine davet edilir. Burs komisyonu tarafından mülakat gerçekleştirilerek mülakatı başarılı ve vakıf kriterlerine uyumlu şekilde geçiren öğrencilerin isimleri vakıf web sitesinin “ burs sonuçları” bölümünden yayınlanır.

MADDE: 10 – Burs almayı hak eden öğrencilerin getirmesi gereken belgeler:

 A- Ön lisans veya lisans öğretiminin hazırlık veya birinci sınıfına yeni başlayan öğrenci için: ÖSYM Sonuç Belgesi örneği (fotokopi veya internet çıktısı), Öğrenci Kayıt Belgesi.

B-  Ara sınıf öğrencisi için: Geçmiş yıllara ait, derslerinden aldığı notları ve bütün derslerin genel not ortalamasını da gösterir Başarı Durum Belgesi (Not, transkript) ile kaydolduğu üst sınıfı gösterir Öğrenci Belgesi.

C- Yüksek lisans için: Mezuniyet belgesi veya diploması, yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir Öğrenci Belgesi.

D- Doktora için: Mezuniyet belgesi veya diploması, doktoraya kabul edildiğini gösterir Öğrenci Belgesi.

T.C. Nüfus cüzdanı fotokopisi, nüfus aile kayıt örneği, daimi oturduğu yerden alınmış ailesine ait ikametgâh belgesi, ailenin gelir belgesi (Emeklilik aylık bilgisi, çalışanlar aylık maaş bordosu vb.), adli sicil belgesi, öğrenciye ait Vakıfbank İBAN hesap numarası.

Belgeleri eksik olan öğrencinin başvurusu incelenmez.

MADDE: 11 –Her ANTALYA VAKFI burslusu; “Antalya Vakfı ailesinin bir ferdi olmaktan gurur duyacağıma ve katkıda bulunmayı görev sayacağıma; eğitim ve öğretim süresince başarı düzeyimi Antalya Vakfı Ödül Yönetmeliğinde belirtilen esasların üstünde tutmaya çalışacağıma; vakıf sosyal-kültürel etkinliklerinin %50 sine katılacağıma, katılmadığım takdirde bursumun kesileceğine; Antalya Vakfı ailesi ile ilişkilerimin sürekli olması için eğitim-öğretim sırasınca ve mezun olduktan sonra her türlü iletişim bilgilerimi ve değişimlerini zamanında bildireceğime; eğitim-öğretimimi tamamlayıp iş hayatına atıldıktan sonra aidiyet duygusu ile vakfa burs bağışında bulunacağıma ve başkalarının da bağışta bulunması için çaba sağlayacağıma; Yukarıda okumuş olduğum esasları yerine getirmeyi, vicdanî yükümlülük olarak biliyor ve taahhütleri yerine getirmeyi kabul ediyorum.” Şeklinde ifade edilen ve yönetimce kendisine sunulan “Vicdanî Yükümlülük Belgesini” okur ve onaylar.

MADDE: 12 - ANTALYA VAKFI, burs kazandığı kendisine duyurulan öğrencilerden, belgeleri eksik olmayan, Vakıfbank İBAN’ ı olan öğrencilerin aylık burslarını, Ekim ayından geçerli olmak üzere banka hesaplarına havale eder. Havale her ayın 20 sinden sonra yapılır. Burs Ekim-Haziran ayları arası 9 ay süre ile verilir.

MADDE: 13 - ANTALYA VAKFI her öğretim yılının başında başarı durum belgelerini öğrenciden ister.

A - Ön lisans ve lisans için: Öğretim yılı sonunda bulunduğu yıl veya yarıyıl normal eğitim programı derslerinden (yaz okulu dâhil) başarısız dersi olmayan veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olan ve DD den aşağı notu olmayan, kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder.

B - Yüksek Lisans (mastır ) ve Doktora için: Her yıl başarılı olduğunu belgeleyen ve bir üst sınıfa geçtiğini gösteren bir belge ile burs ertesi yıl devam eder.

MADDE: 14 – ANTALYA VAKFI bursu aylık ödeneği; her yıl bütçe imkânları çerçevesinde yıllık burs ödeneğinin, burs türlerine dağılım oranları, burslara ayrılabilen ödenek tutarı, burs talepleri ve vakfın amacı dikkate alınarak ANTALYA VAKFI yönetim kurulunca belirlenir. Bursun tahsisi ANTALYA VAKFI yönetim kurulu tarafından yapılır.

                                                 ÖDÜLLER

MADDE: 15- Bu ödüllerin amacı: ANTALYA VAKFI bursluları başarı piramidini oluşturmak, öğrencilerimizin ANTALYA VAKFI ile ilişkilerini güçlendirmek, ANTALYA VAKFI ailesi içinde bütünleşmelerine ve birbirleri ile kaynaşmalarına katkıda bulunmaktır.

MADDE:16-ANTALYA VAKFI burs alma kriterlerine sahip olan öğrencilerimizden; eğitim-öğretim, bilim, arge, kültür, sanat, fen, edebiyat, spor alanlarında ulusal veya uluslar arası başarı gösteren öğrenciler Antalya Vakfı Yönetim Kurulu kararıyla ödüllendirilir.

MADDE: 17- Bu revize edilen Yönetmelik hükümleri Antalya Vakfı Yönetim Kurulunun 29.1.2020 tarih ve 280 sayılı kararı ile uygulanmak üzere yürürlüğe konmuştur.