home Anasayfa

/

Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

ANTALYA ÖĞRETİM VE EĞİTİM VAKFI
(ANTALYA VAKFI)
RESMİ SENEDİ

BÖLÜM : I

GENEL HÜKÜMLER

VAKFIN ADI

MADDE 1 – (2012) Bu vakfın adı ‘Antalya Öğretim ve Eğitim Vakfı’ olup , kısa adı ‘Antalya Vakfı’ dır.Bu resmi senette bundan sonra kullanılacak vakıf kelimesi ile yalnız bu vakıf kast ve ifade edilmiştir.

VAKFIN HUKUKİ DURUMU

MADDE 2 – (2012) Antalya Öğretim ve Eğitim Vakfı kendi organlarından başka hiçbir yere bağlılığı olmayan Türk Medeni kanunun ile belirtilen teftiş makamının denetiminde tabi olan özerk ve tüzel kişiliği haiz bir kurumdur.

VAKFIN AMACI

MADDE 3 – (2012) Vakfın amacı Antalyalı gençlerle yetişkinlerin ve özellikle yüksek öğrenimini yapan öğrencilerin fikri ve bedeni gelişmelerini, eğitimlerini, sağlamak, tecrübelerini arttırmaktır.

Vakıf bu amaca erişmek için;

a- Öğrenci yurtları, her seviyede eğitim, öğretim, kurum, kuruluş, işletme ve ortaklıkları kurar, kuruluşlara iştirak eder, işlete bilir.

b- Öğrenim ve geçim masraflarını karşılayamayan fakir fakat çalışkan, kabiliyetli üniversite, akademi, yüksekokul öğrencileri ile bu kurumların yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, başarılı eğitim süresince devam eden ve karşılık gözetilmeyen eğitim bursu verir.

c- Öğretim ve eğitimi teşvik edici mahiyette bilim, sanat ve edebiyat ödülleri uygulanır.

d- Muhtaç hasta öğrencilerin teşhis, tedavi ve ameliyat giderleri temin eder.

Vakıf gelirinin en az % 80’i belirtilen bu amaçlara uygun hizmetler için harcanır.

Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip oldukları satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal ve gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yut dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna,üst,rehin,ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya olan yada olacak gelirler ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya,kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için, yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN YÖNETİM MERKEZİ

MADDE 4- (2012) Vakfın yönetim merkezi: İstanbul ili Fatih ilçesinde, adresi: Mevlanakapı Mah. Tekke Maslağı Sok. No:49 Fatih 34104/ İSTANBUL dur. Gerektiğinde Antalya ve diğer illerde şube temsilcilikler açabilir.

BÖLÜM II

MALİ HÜKÜMLER

VAKFA TAHSİS EDİLEN MAMELEK

MADDE 5- Antalya Özel İdaresi, İstanbul Fatih, Seyit Ömer Mahallesi Taş Köprülüzade Caddesi, tapunun 412 pafta, 1744 ada ve 55 parselinde kayıtlı yurt binasının, vakfın tescili ile tüzel kişiliği kazandığı tarihten itibaren 4 sene müddetli, kullanma ve istifade hakkını, vakıf senedinde imzası buluna ve ekli listede gösterilen diğer kurucu üyelerde temin ettikleri (50.000) elli bin lirayı vakfa tahsis etmişlerdir. Antalya Özel İdaresi müddetli olan yurt binasının kullanma ve istifade hakkını süre sonuna münasip göreceği müddetle yeniden vakfa tahsis edebilir.

BAGIŞLAR

MADDE 6- (2012) Vakıf, 5072 Sayılı Kanuna aykırı olmamak ve en az %80’i amacına uygun olmak kaydıyla, Türk Medeni Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilerden, kurum ve kuruluşlardan doğrudan doğruya veya vasiyet yolu ile bagışları kabul edebilir. Yönetim Kurulu uygun görmediği bağışları kabul etmemeye yetkilidir.

Bağışlar şu esaslar dahilin de kabul edilir.

a- Vakfın mamelekine ilave mahiyetinde olanlar.

Bunlar, nakit, menkul veya gayrimenkul mal veya hak şeklinde olabilir.

b- Vakfın amacına uygun belirli maksada harcamak üzere yapılacak bağışlar.

Yönetim Kurulu, bu bağışları üçüncü maddede belirtilen hizmet ve işletmelerin ödeneğine ilave eder, yoksa yeni bir yardım faslı açar ve belirtilen amaca tahsis ve sarf eder. Ayrı bir tesis veya mevcut bir tesis de ilave bir kısım kurulmasını sağlayan ve yeterli bağışta bulunanların adı Yönetim Kurulu kararıyla bu tesislere verilir.

VAKFIN YEDEK AKCESİ

MADDE 7- (2012) Bir yıllık dönem içinde vakıf fonlarının plasmanın dan ve vakfa bağlı işletmelerden elde edilen safi gelir ile o yıl içinde yapılan nakdi bağışların toplamı vakıf yedek akçesinin hesabına esas olur. Bu gelirlerden yönetim giderleri düşülerek kalan miktardan %10’u yedek akçe olarak ayrılır .Yıllık vakıf gelirleri; yönetim giderlerini ve üçüncü maddede belirtilen hizmet ve işletmeler ödemeleri için ayrılan tahsisleri karşılamadığı takdirde yedek akçeden harcama yapabilir.Vakfın kuruluşundan sonraki 10.cı yıl genel kurulun da toplanan ihtiyat akçesinin yeterli olduğu kanısına varırsa yedek akçe ayrılması durdurulur. Bundan sonraki genel kurullarda lüzum görüldüğü taktirde yeniden akçe ayırmaya devam edilir.

VAKFIN FONLARININ PLASMANI

MADDE 8- Vakfın mamelekine ilave mahiyetin deki nakdi bağışlarla yıllık gelirden ayrılan yedek akçeler, tahmini yıllık giderlerden artan yıllık gelir fazlaları, vakfa emin ve en yüksek geliri sağlayacak şekilde;

a- Derhal nakde çevrilebilecek devlet tahvillerine,

b- Verimli ve emin görülecek şirketlerin hisse senetleri ve tahvillerine,

c- İrat sağlayacak gayrimenkullere, yatırılan. Yönetim Kurulu bu meblağları vadeli veya vadesiz mevduat şeklinde milli bankaların birinde de muhafaza edebilir.

Belirli bir maksada harcanmak üzere yapılan bağışların tahakkukuna kadar derhal paraya çevrilecek kıymetlere yatırılmasına veya milli bir bankada mevduat şeklinde muhafazasına dikkat edilir.

VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİS CİHETİ

MADDE 9- (2012) Vakfın yıllık gelirlerinden yönetim giderleri, düşüldükten sonra kalan miktarın, %10’u 7. Madde uyarınca yedek akçeye , %10’u 3. Madde uyarınca teşvik ödül uyarınca teşvik ödüllerine, %50 ‘si eğitim burslarına, %5’i öğrencilerin hastalık ve tedavi giderlerine,%25’i öğrenci yurdu ile eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarını işletmeye tahsis olunur.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine yedek akçe nispeti değişmemek üzere bu tahsislerin nispetini değiştirebileceği gibi, cari yılı için 3. Maddenin (c) ve (d) bentlerinde gösterilen hizmetlere tahsisi de kaldırılabilir.Kaldırılan tahsisler eğitim bursu ile öğrenci yurdu, eğitim ve öğretim kurumu kurma ve işletme tahsisine ilave olunur.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 10- (2012) Vakfın hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta sona erer.

VAKIF MALLARINDA DEĞİŞİKLİK

MADDE 11- (2012) Bağışlanan veya satın alma yoluyla iktisap edilen kıymetler, iktisadi değerini ve verimliliğini büyük ölçüde ve devamlı olarak kaybetme durumuna düşerlerse, Genel Kurul kararı ile ve Türk Medeni Kanunundaki usul ve esaslar dahilinde satılabilir. Elde edilen gelir 8.nci madde uyarınca değerlendirilir.

BÖLÜM III

VAKFIN YÖNETİMİ

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 12- (2012) Vakfın organları şunlardır,

a- Genel Kurul (Mütevelli Heyet)

b- Yönetim Kurulu ve icra komitesi

c- Denetim Kurulu

GENEL KURUL

MADDE 13- Bu resmi senedin altında imzaları bulunup vakıf kurucuları olan gerçek kişilerle tüzel kişilerin gösterecekleri birer temsilcileri ve kurucu üyeliğe sonradan kabul edilenler Genel Kurulu teşkil ederler.

Gerçek kişi olan kurucu üyeler ölüm veya görev yapmaya mani hastalığı halinde vakıf Genel Kurulu’nda yerini almak üzere üç aday ismini taşıyan kapalı ve imzalı bir zarf içindeki mektuplarını yönetim kurulu başkanlığına verirler.Gerektiğinde bildirilen üç kişiden birisi Genel Kurulca kurucu üye yerine seçilir. Seçilen kişide kendi adaylarını aynı şekilde bildirir. Kurucular lüzum gördüklerinde namzetlerini değiştirebilirle. Antalya Valisi genel kurulun tabii üyesidir.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

MADDE 14- (2012) Genel Kurul görevleri şunlardır;

a- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu seçmek,

b- Vakfın yıllık hesaplarını incelemek, murakabe ve tasdik etmek, Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçeyi onaylamak, Denetçi raporunu tetkik ve karara bağlamak,

c- 9. Madde uyarınca tahsisler hususunda karar vermek,

d- Vakfa bağlı işletme kurumların iç yönetmeliklerini onaylamak,

e- Vakıf resmi senedi hükümlerini değiştirmek,

f- Yönetim Kurulunca sunulan konularda karar almak, genel kurul nezdinde yapılan itirazları karara bağlamak yönetim kurulunu, geçmiş yıl çalışma raporuna göre ibra etmek,

g- Vakıf çalışmalarında faydalı olacakları düşünülen gerçek ve tüzel kişiler ile vakfa gayrimenkul tahsis edenleri kurucu üye olarak almak,

h- Şube veya temsilcilik açılmasına, bunların yapacakları işlere ve yetki derecelerine karar vermek, kanunun genel kurula yüklediği vecibeler hakkında karar vermek.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 15- (2012) Her yıl Mart ayı içinde Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararı ile başkanlıkça olağan toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulu ile Denetçilerin müşterek kararları veya kurucu üyelerin ¼ ünün isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırabilir.

Toplantılar için yeterli çoğunluk kurucu üyelerin yarısından fazlasıdır. Bu çoğunluk ilk toplantıda sağlanamazsa bir gün sonra yeterli çoğunluğa bakılmadan genel kurul toplantısı yapılır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararıyla İstanbul veya Antalya’da toplanır.Toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az bir hafta önceden kurucu üyelerin imza karşılığı veya taahhütlü mektup veya diğer iletişim araçlarından biriyle duyurulur.

Toplantılar seçilecek bir başkan ve iki katipten ibaret başkanlık divanınca yönetilir.Sonuçlar tutanakla tespit olunur.

Genel Kurul, çoğunlukla karar verir. Yeni kurucu üye kabulü ve resmi senette değişiklik gündemde gösterilmiş olması şartı ile ancak kurucu üyelerin üçte ikisinin (3/2) oylarıyla mümkündür. Genel kurul toplantılarında gerçek kişi olan üyeler vasıtasıyla vekaleten temsil caizdir.

Genel Kurulda kurucu üyelerin 2/3 oylarıyla üyeliğe kabul edilenler, kurucu üye hak ve yetkilerini havi olurlar.

Bir tüzel kişi kurucu üye seçilirse o tüzel kişi namına temsilcileri olan gerçek kişi görev yapar.

YÖNETİM KURULU

MADDE 16- (2012) Yönetim Kurulu iki yıl için genel kurulca gizli oyla kurucu üyelerden seçilecek 8 kişi ve Antalya Özel İdaresinin göstereceği bir kişinin ilavesiyle 9 asli ve 5 yedek kurucu üyeden teşekkül eder.Antalya Özel İdaresinin yönetim kurulu üyesi olarak göstereceği kişi kurucu üyeler dışından da olabilir.

Antalya Özel İdaresi Genel Kurula gelmediği veya gelip de Yönetim Kuruluna 1 kişilik temsilcisini bildirmediği takdirde o Yönetim Kurulu üyesi de Genel Kurulca kurucu üyeler arasından gizli oyla seçilir.Seçim sayım sonuçlarına göre en fazla oy alan 8 kişi asıl üye onların takip eden 5 kişi de yedek üye sayılır. Dönem sonunda tekrar seçilme mümkündür.

Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan, başkan vekili, genel sekreter üye ve muhasip üyeyi seçer.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 17- Yönetim Kurulu, vakfın yetkili organı olarak vakıf yönetir ve temsil eder. Genel kurul yetkisine bırakılan işler dışında mevzuat ve vakıf senedi gereğince kendisine verilen bütün görevleri karara bağlar, yürütür ve aşağıdaki işleri yapar.

a- Yıllık bütçeyi ve çalışma programlarını hazırlar,

b- Vakfı resmi ve özel mercilerde temsile mezun olacakları, vakıf namına imzaya yetkili bulunanları ve yetki derecelerini tayin eder,

c- Vakıfta ve işletmelerinde uygulanacak yönetmelikleri hazırlar, işletme tarifelerini ve yurttan ücretsiz faydalandırılacakların şart ve sayılarını tespit eder,

d- Vakfın kesin hesabı ile geçmiş çalışma yılı hakkında rapor hazırlar, Genel kurulun tasvibine sunar.

e- Vakfa ait kıymetlerin satışına ve gayrimenkullerin ayni bir hak ile yükümlenmesine karar verir.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI

MADDE 18- (2012) Yönetim Kurulu, en az iki ayda bir defa toplanır. Ayrıca başkanlıkça lüzum görülen hallerde olağan üstü toplanır. Normal ve olağan üstü toplantılar için bütün üyelerin gündem bildirmek sureti ile en az üç gün önceden başkanlıkça e-posta, sms, faks, ve telefondan biri ile davet edilmiş olmaları gerekir.

Yönetim kurulu üyelerin yarısından fazlası ile toplanır ve toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Ancak yıllık bütçe ve çalışma programının hazırlanması, gayrimenkul, tahvil, hisse senedi alınması, vakfa ait kıymetlerin satılması, gayrimenkullerin ayni bir hak ile yükümlenmesi, istikraz kati, hisse senedi ve tahvillerin satılması yönetmenliklerin kabulü ve tadili, yeniden işletme ve tadil yatırımı yapılması kararlarında üye tam sayısının yarısından fazlasının olumlu oy kullanması şarttır.

İCRA KOMİTESİ

MADDE 19- İcra komitesi sürekli çalışmayı gerektiren işler için Yönetim Kurulunun gözetimi ve sorumluluğu altında görevleri ve yetkili yönetim kurulunca tespit edilerek yönetim kurulu başkanı, başkan vekili,genel sekreter ve muhasip üyesinden teşekkül eder.Yönetim kurulu başkanı icra komitesinin de başkanıdır.

İcra komitesi, başkanın çağrısı üzerine en az üç kişi ile toplanır.Kararlar çoğunlukla alınır. Eşitlik olduğu takdirde konu karar için yönetim kuruluna götürülür.

VAKIF YÖNETİMİNİN KADROSU VE BÜTCESİ

MADDE 20- Vakfın, Yönetim kurulu lüzum gördüğü takdirde, yönetim kurulunun ve icra komitesinin gözetimi ve denetimi altında görev gören bir müdür ile gerekli memurlardan kurulu bir yönetim ve muhasebe teşkilatı bulunur.Yönetim kurulu bu teşkilatı kurarken tasarruflu bir şekilde hareket eder. Kadrolar ve ücretleri tespit eder ve ilk genel kurulun tasvibine sunar.

DENETÇİLER VE TEFTİŞ MAKAMI

MADDE 21- (2012) Vakıf, ilgili kanun hükümleri dairesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine tabidir.Ayrıca genel kurul kendi içinden iki yıl için iki asıl, iki yedek denetçi seçer. Denetçiler en az iki ayda bir olmak üzere vakıf defter hesap ve yazışmalarını dilediği zamanda tetkik eder.Vakıf senedi, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına, muhasebe esaslarına aykırılık görürse, keyfiyeti derhal Yönetim Kuruluna bildirir.Hazırlayacakları yıllık raporları, Genel Kurul toplantılarından önce Yönetim kurulunun sunduğu raporla birlikte kurucu üyelere gönderirler. Denetçiler ihtisas gerektiren hususlarda gerekirse Yönetim Kurulunun tasvip edeceği ücret karşılığında başka şahısları da vazifelendirebilir.

HUZUR HAKLARI

MADDE 22- Vakfın organlarına seçilen Genel Kurul üyeleri çalışmaları karşılığı ücret alamazlar. Yönetim görevlerine atanma halinde bu hükmün dışında kalırlar .Ancak toplantılar için yol gideri icap ederse ödenir.

VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE 23- Vakıf, vakfın amaçlarının gerçekleştirilemez hale gelmesi sebebi ile veya Vakıf Genel Kurulunun oy birliği ile vereceği kararla fesh edilebilir. Bu halde tasfiyeye gidilir.

MADDE 24- Vakıf nihayete erdiği veya tasfiyesine mahkemece karar verildiği takdirde, o tarihteki Yönetim Kurulu Tasfiye Kurulu mahiyetini alarak tasfiyenin sonuna kadar görevini bu sıfatla devam eder .Mahkemenin tasfiye kararında Yönetim Kurulunun tavsiyeye devamı mahsurlu görülür ise , tasfiye kurulunu kurma hususunda mahkemenin kararı esas olur.

Vakfın tasfiyesi sonunda kalan mal varlığı o tarihteki duruma göre Genel Kurulun tercih edeceği ayni amaçlara yönelen diğer bir vakfa veya müesseseye devredilir.

MADDE 25- (2012) Vakıf, 903 sayılı kanunla tadil edilmiş olan Türk medeni kanunu 74. maddesine göre tescilini müteakip tüzel kişilik kazanır.

BU ANTALYA VAKFI RESMİ SENEDİ :

1- Antalya 1. Noterliğinin 18.11.1972 tarih 20277 yevmiye sayısı ile tanzim edilmiş, Antalya 1. Asliye Hukuk mahkemesinin 10.02.1973 gün ve 1973/240 Esas, 1973/41 karar sayısı ile tescil olmuş ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce 31.03.1973 tarih ve 14493 sayılı resmi gazetede ilan edilmiştir.

2- (2012) Beyoğlu 25. Noterliğinin 13.06.2011 tarih 26160 yevmiye sayılı tadil senedi ve Beyoğlu 25. Noterliğinin 22.02.2012 tarih 09453 yevmiye No’ lu tadil metni ile ilgili düzeltme beyanı doğrultusunda Vakıf senedindeki değişikliği; Antalya 2. Hukuk mahkemesi 19.04.2012 tarih ve 2010/437 esas sayılı kararı ile tescil edilmiştir.