home Anasayfa

/

Vakfımız

/

Vakıf Senedi 2012

Vakıf Senedi 2012

Vakıf Senedi 2012

Vakfın Resmi Senedi; 21.05.2011 günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil kararı alınarak,İstanbul Beyoğlu 25.Noterliği'nin 13/06/2011 tarih,26160 yevmiye sayılı ve 22/02/2012 tarih, 09453 yevmiye sayılı düzenleme şeklindeki tadil mukavelesi ve beyanı ile değişiklik yapılmış ve Antalya 2.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 19/04/2012 tarih,2010/437 esas no ve 2012/182 karar no ile tescil edilmiştir.

ANTALYA ÖĞRETİM VE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ

Vakfın Resmi Senedi; 21.05.2011 günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil kararı alınarak,İstanbul Beyoğlu 25.Noterliği'nin 13/06/2011 tarih,26160 yevmiye sayılı ve 22/02/2012 tarih, 09453 yevmiye sayılı düzenleme şeklindeki tadil mukavelesi ve beyanı ile değişiklik yapılmış ve Antalya 2.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 19/04/2012 tarih,2010/437 esas no ve 2012/182 karar no ile tescil edilmiştir.

 

Bölüm:1

 

Genel Hükümler


Vakfın Adı:

Madde: 1- (Değişiklik : Antalya 2.Asliye Hukuk 2010/437/-2012/182) Bu vakfın adı 'Antalya öğretim ve eğitim vakfı' olup kısa adı 'ANTALYA VAKFI' dır.Bu resmi senette bundan sonra kullanılacak vakıf kelimesi ile yalnız bu vakıf kast ve ifade edilmiştir.

Vakfın Hukuki Durumu:
Madde: 2- (Değişiklik: Antalya 2.Asliye Hukuk 2010/437/-2012/182) Antalya Öğretim ve Eğitim Vakfı kendi organlarından başka hiçbir yere bağlılığı olmayan, ancak Türk Medeni Kanunu ile belirtilen teftiş makamının denetiminde tabi olan özerk ve tüzel kişiliği haiz bir kurumdur.
Vakfın Amacı:
Madde: 3- Vakfın Amacı Antalyalı gençlerle yetişkinlerin ve özellikle yüksek öğrenimini yapan öğrencilerin fikri ve bedeni gelişmelerini, eğitimlerini sağlamak,tecrübelerini arttırmaktır.Vakıf bu amacına erişmek için;
a- (Değişiklik: Antalya 2.Asliye Hukuk 2010/437/-2012/182) Öğrenci yurtları,her seviyede eğitim öğretim, kurum, kuruluş,işletme ve ortaklıkları kurar,kurulmuşlara iştirak eder, işlete bilir.
b-( Değişiklik: Antalya 2.Asliye Hukuk 2010/437/-2012/182) Öğrenim ve geçim masraflarını karşılayamayan fakir fakat çalışkan, kabiliyetli üniversite,akademi,yüksekokul öğrencileri ile bu kurumların yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, başarılı eğitim süresince devam eden ve karşılık gözetilmeyen eğitim bursu verir. c-Öğrenim ve eğitimi teşvik edici mahiyette bilim,sanat ve edebiyat ödülleri uygular. d-Muhtaç hasta öğrencilerin teşhis,tedavi ve ameliyat giderlerini temin eder.Vakfın gelirinin en az %80'i belirtilen bu amaçlara uygun hizmetler için harcanır.

Değişiklik: Antalya 2.Asliye Hukuk 2010/437/-2012/182) Vakıf amacına ulaşmak için; yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet,satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya,vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye,gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet,satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışında ki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak,intifa,sükna,üst,rehin,ipotek gibi mülkiyetten gayri aynı haklarını kabule,bu hakları kullanmaya olan yada olacak gelirler ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya,geçerli banka kefaletlerini kabule vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya , kefalet, rehin ipotek ve diğer güvenceleri vermeye vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işetme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler,ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye ,vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için, yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf mal edinme , inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48.Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz. Vakfın Yönetim Merkezi: Madde: 4- Değişiklik: Antalya 2.Asliye Hukuk 2010/437/-2012/182) Vakfın yönetim merkezi: İstanbul ili Şişli ilçesinde,adresi Halit Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. Perpa Ticaret Merkezi A Blok ,Kat:8 No:739 Okmeydanı Şişli,34384 İSTANBUL 'dur.Gerektiği taktirde ; Antalya ve diğer illerde şube ve temsilcilikler açabilir.' Bölüm II Mali Hükümler Vakfa Tahsis Edilen Mamelik: Madde: 5-:Antalya özel idaresi,İstanbul Fatih , Seyit Ömer Mahallesi Taş Köprülüzade Cad,Tapunun 412 pafta ,1744 ada ve 55 parselinde kayıtlı yurt binasının , vakfın tescili ile tüzel kişiliği kazandığı tarihten itibaren 4 sene müddetli,kullanma ve istifade hakkını, Vakıf senedinde imzası bulunan ve ekli listede gösterilen diğer kurucu üyelerde temin ettikleri (50.000-) Elli bin Lirayı vakfa tahsis etmişlerdir.Antalya Özel İdaresi müddetli olan yurt binasının kullanma ve istifade hakkını süre sonuna münasip göreceği müddetle yeniden vakfa tahsis edebilir. Bağışlar: Madde: 6-: (Değişiklik: Antalya 2.Asliye Hukuk 2010/437/-2012/182) Vakıf amacına uygun belirli maksada harcamak üzere yapılacak bağışlar: Yönetim Kurulu , bu bağışları üçüncü maddede belirtilen hizmet ve işletmelerin ödeneğine ilave eder,yoksa yeni bir yardım faslı açar ve belirtilen amaca tahsis ve sarf eder, Ayrı bir tesis veya mevcut bir tesis de ilave bir kısım kurulmasını sağlayan ve yeterli bağışta bulunanların adı;Yönetim Kurulu kararıyla bu tesise verilir.

Vakfın Yedek Akçesi:
Madde: 7 -: Değişiklik: Antalya 2.Asliye Hukuk 2010/437/-2012/182) Bir yıllık dönem içinde vakıf fonlarının plasmanın dan ve vakfa bağlı işletmelerden elde edilen safi gelir ile o yıl içinde yapılan nakdi bağışların toplamı vakıf yedek akçesinin hesabına esas olur. Bu gelirlerden yönetim giderleri düşülerek kalan miktardan %10'u yedek akçe olarak ayrılır.Yıllık vakıf gelirleri ; yönetim giderlerini ve üçüncü maddede belirtilen hizmet ve işletmeler ödemeleri için ayrılan tahsisleri karşılamadığı takdirde yedek akçeden harcama yapabilir. Vakfın kuruluşundan sonraki 10.ncu yıl genel kurulun da toplanan ihtiyat akçesinin yeterli olduğu kanısına varırsa yedek akçe ayrılması durdurulur. Bundan sonraki genel kurularda lüzum görüldüğü taktir de yeniden akçe ayırmaya devam edilir.
Vakıf Fonlarının Plasmanı:
Madde: 8 - Vakfın mamelikine ilave mahiyetindeki nakdi bağıllarla yıllık gelirden ayrılan yedek akçeler, tahmini yıllık giderlerden artan yıllık gelir fazlaları, vakfa emin en yüksek geliri sağlayacak şekilde, a- Derhal nakde çevrilebilecek devlet tahvillerine, b- Verimli ve emin görülecek şirketlerin hisse senetleri ve tahvillerine, c- İrat sağlayacak gayrimmenkullere, yatırılan Yönetim kurulu bu meblağları vadeli veya vadesiz mevduat şeklinde milli bankaların birinde de muhafaza edilebilir. d- Belirli bir maksada harcanmak üzere yapılan bağışların maksadın tahakkukuna kadar Derhal paraya çevrilecelek kıymetlere yatırılmasına veya milli bir bankada mevduat şeklinde muhafazasına dikkat edilir.
Vakfın Gelirlerinin Tahsis Ciheti :
Madde: 9- (Değişiklik: Antalya 2.Asliye Hukuk 2010/437/-2012/182) Vakfın yıllık gelirlerinden yönetim giderleri , düşüldükten sonra kalan miktarın %10'u 7.madde uyarınca yedek akçeye , %10'u 3.madde uyarınca teşvik ödüllerine, %50'si eğitim burslarına, %5 'i öğrencilerin hastalık ve tedavi giderlerine ,%25'i öğrenci yurdu ile eğitim ve öğretim kurum kuruluşlarını işletmeye tahsis olunur. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine yedek akçe nispeti değişmemek üzere bu tahsislerin nispetini değiştirebileceği gibi, cari yılı için 3.madenin C ve D bentlerinde gösterilen hizmetlere tahsisi de kaldırılabilir.Kaldırılan tahsisler eğitim bursu ile öğrenci yurdu, eğitim ve öğretim kurumu kurma ve işletme tahsisine ilave olunur.
Hesap Dönemi:
Madde : 10- (Değişiklik: Antalya 2.Asliye Hukuk 2010/437/-2012/182) Vakfın hesap dönemi 10 Ocak 'da başlar , 31 Aralık 'da sona erer.
Vakfın Mallarında Değişiklik:
Madde : 11- (Değişiklik: Antalya 2.Asliye Hukuk 2010/437/-2012/182) Bağışlanan veya satın alma yoluyla ikitisap edilen kıymetler , iktisadi değerini ve verimliliğini büyük ölçüde ve devamlı olarak kaybetme durumuna düşerlerse,Genel Kurul kararı İle Türk Medeni Kanunundaki usul ve esaslar dahilinde satılabilirler.Elde edilen gelir 8.madde uyarınca değerlendirilir.
 

Bölüm : III

Vakfın Yönetimi

Vakfın Organları

 

Madde: 12 - (Değişiklik : Antalya 2.Asliye Hukuk 2010/437 - 2012/182) Vakfın organları şunlardır,

a-Genel Kurul (Mütevelli Heyet)

b-Yönetim Kurulu ve İcra komitesi

c- Denetçiler

Genel Kurul:
Madde: 13- Bu resmi senedin altında imzaları bulunup vakıf kurucuları olan gerçek kişilerle tüzel kişilerin gösterecekleri birer temsilcileri ve kurucu üyeliğe sonradan kabul edilenler Genel Kurulu teşkil ederler.Gerçek kişi olan kurucu üyeler ölüm veya görev yapmaya mani hastalığı halinde vakıf genel kurulunda yerini almak üzere üç aday ismini taşıyan kapalı ve imzalı bir zarf içindeki mektuplarını Yönetim Kurulu Başkanlığına verirler.Gerektiğinde, bildirilen üç kişiden birisi genel kurulca kurucu üye yerine seçilir.Seçilen kişi de kendi adaylarını aynı şekilde bildirir.Kurucular lüzum gördüklerinde namzetlerini değiştirebilirler.Antalya Valisi genel kurulun tabi üyesidir. 
Madde: 14- (Değişiklik: Antalya 2.Asliye Hukuk 2010/437/-2012/182) Genel Kurulun görevleri şunlardır;

a- Yönetim Kurulu ve Denetçileri seçmek

b- (Değişiklik: Antalya 2.Asliye Hukuk 2010/437/-2012/182) Vakfın yıllık hesaplarını incelemek, murakabe v e tasdik etmek, Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçeyi onaylamak, Denetçiler raporunu tetkik ve karara bağlamak,

c- 9.madde uyarınca tahsisler hususunda karar vermek

d- Vakfa bağlı işletme kurumların iç yönetmeliklerini onaylamak

e- Vakıf resmi senedi hükümlerini değiştirmek,

f- Yönetim Kurulunca sunulan konularda karar almak, genel kurul nezdinde yapılan itirazları karara bağlamak yönetim kurulunu, geçmiş yıl çalışma raporuna göre ibra etmek

g- (Değişiklik: Antalya 2.Asliye Hukuk 2010/437/-2012/182) Vakıf çalışmalarında faydalı olacakları düşünülen gerçek ve tüzel kişiler ile vakfa gayrimenkul açılmasına, bunların yapacakları işlere ve yetki derecelerine karar vermek, kanunun genel kurula yüklediği vecibeler hakkında karar vermek.

Genel Kurul Toplantıları:
Madde:15 - (Değişiklik: Antalya 2.Asliye Hukuk 2010/437/-2012/182) Her yıl mart ayı içinde Genel Kurul , Yönetim Kurulu kararı ile Başkanlıkça olağan toplantıya çağrılır.Yönetim Kurulu ile Denetçilerin müşterek kararları veya kurucu üyelerin 1/4 ünün isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Toplantılar için yeterli çoğunluk kurucu üyelerin yarısından fazlasıdır. Bu çoğunluk ilk toplantıda sağlanamazsa bir gün sonra yeterli çoğunluğa bakılmadan genel kurul toplantısı yapılır.Genel Kurul , Yönetim Kurulu kararıyla İstanbul veya Antalya'da toplanır.Toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az bir hafta önceden kurucu üyelere imza karşılığı veya üyeye ulaşacak şekilde taahhütlü mektup veya diğer iletişim araçlarından biriyle duyurulur.Toplantılar seçilecek bir başkan ve iki diğer iletişim araçlarından biriyle duyurulur.Toplantılar seçilecek bir başkan ve iki katipten ibaret başkanlık divanınca yönetilir.Sonuçlar tutanakla tespit olunur.Genel kurul , çoğunlukla karar verir. Yeni kurucu üye kabulü ve resmi senette değişiklik gündemde gösterilmiş olması şartı ile ancak kurucu üyelerin üçte ikisinin oylarıyla mümkündür.Genel Kurul toplantılarında gerçek kişi olan kurucu üyeler vasıtasıyla vekaleten temsil caizdir. Bu şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.Genel Kurulda kurucu üyelerin 2/3 oylarıyla üyeliğe kabul edilenler,kurucu üye hak ve yetkilerini havi olurlar. Bir tüzel kişi kurucu üye seçilirse o tüzel kişi namına temsilcileri olan gerçek kişi görev yapar.

Yönetim Kurulu
Madde: 16-(Değişiklik: Antalya 2.Asliye Hukuk 2010/437/-2012/182)Yönetim Kurulu iki yıl için genel kurulca kurucu üyelerden seçilecek 8 kişi ve Antalya Özel İdaresinin göstereceği bir kişinin ilavesiyle 9 asli ve 5 yedek kurucu üyeden teşekkül eder.Antalya Özel İdaresinin yönetim kurulu üyesi olarak göstereceği kişi kurucu üyeler dışından da olabilir.Antalya Özel İdaresi Genel Kurul'a gelmediği veya gelip de Yönetim Kuruluna 1 kişilik temsilcisini bildirmediği takdirde o Yönetim kurulu üyesi de Genel Kurulca kurucu üyeler arasından seçilir.Seçim sayım sonuçlarına göre en fazla oy alan 8 kişi asil üye onları takip eden 5 kişi de yedek üye sayılır.Dönem sonunda tekrar seçilme mümkündür.Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan , Başkan vekili,genel sekreter ve muhasip üyeyi seçer.

Yönetim Kurulunun Görevleri : Madde: 17- Yönetim Kurulu, vakfın yetkili organı olarak vakıf yönetir ve temsil eder. Genel Kurulun yetkisine bırakılan işler dışında mevzuat ve vakıf senedi gereğince kendisine verilen bütün bütün görevleri karara bağlar, yürütür ve aşağıda ki işleri yapar.

a- Yıllık bütçeyi ve çalışma programlarını hazırlar4

b- Vakfı resmi ve özel mercilerde temsile mezun olacakları, vakfın namına imzaya yetkili bulunanları ve yetki derecelerini tayin eder.

c- Vakıfta ve işletmelerinde uygulanacak yönetmelikleri hazırlar,işletme tarifelerini ve yurttan ücretsiz faydalanacaklarının şart ve sayılarını tespit eder.

d- Vakfın kesin hesabı ile geçmiş çalışma yılı hakkında rapor hazırlar,Genel Kurulun tasvibine sunar,

e- Vakfa ait kıymetlerin satışına ve gayrimenkullerin aynı bir hak ile yükümlenmesine karar verir.

Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde: 18- (Değişiklik: Antalya 2.Asliye Hukuk 2010/437/-2012/182) Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır.Ayrıca başkanlıkça lüzum görülen hallerde olağanüstü toplanır.Normal ve olağanüstü toplantılar için bütün üyelerin gündem bildirmek sureti ile en az 3 gün önceden Başkanlıkça ; e-posta,Sms,faks ve telefondan biri ile davet edilmiş olmaları gerekir.Yönetim Kurulu üyelerin yarısından fazlası ile toplanır ve toplantı da bulunanların çoğunluğu ile karar alır.Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.Ancak yıllık bütçe ve çalışma programının hazırlanması, gayrimenkul,tahvil hisse senedi alınması, vakfa ait kıymetlerin satılması,gayrimenkullerin aynı bir hak ile yükümlenmesi, istikraz kati, hisse senedi ve tahvillerin satılması yönetmeliklerin kabulü ve tadili, yeniden işletme ve tadil yatırımı yapılması kararlarında üye tam sayısının yarısından fazlasının olumlu oy kullanması şartttır.

İcra Komitesi:
Madde: 19- İcra Komitesi, sürekli çalışmayı gerektiren işler için, Yönetim Kurulunun gözetimi ve sorumluluğu altında görevleri ve yetkileri yönetim kurulunca tespit edilerek Yönetim kurulu Başkanı ,Başkan vekili,Genel Sekreter ve muhasip üyesinden teşekkül eder. Yönetim Kurulu Başkanı ; İcra Komitesinin de başkanıdır.İcra Komitesi , Başkanın çağrısı üzerine en az üç kişi ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır.Eşitlik olduğu takdirde ; konu karar için , Yönetim kurulunca götürülür.

Vakıf Yönetimin Kadrosu ve Bütçesi: Madde: 20 - Vakfın, Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde, Yönetim Kurulunun ve İcra Komitesinin gözetimi ve denetimi altında görev gören bir Müdür ile gerekli memurlardan kurulu bir Yönetim ve muhasebe teşkilatı bulunur. Yönetim Kurulu bu teşkilatı kurarken tasarruflu bir şekilde hareket eder.Kadroları ve ücretleri tespit eder ve ilk Genel kurulunun tasvibine sunar.

Denetçiler ve Teftiş Makamı:
Madde: 21- (Değişiklik: Antalya 2.Asliye Hukuk 2010/437/-2012/182) Vakıf ,ilgili kanun hükümleri dairesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine tabidir.Ayrıca genel Kurul kendi içinden iki yıl için iki asil ,iki yedek üyeden oluşan Denetçileri seçer.Denetçiler ayda bir olmak üzere Vakıf defter ,hesap ve yazışmalarını dilediği zamanlarda tetkik eder. Vakıf senedi ,Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına , Muhasebe esaslarına aykırılık görürse; keyfiyeti derhal Yönetim Kuruluna bildirir.Hazırlayacakları yıllık raporları ,Genel Kurul toplantılarından önce Yönetim kurulunun sunduğu raporla birlikte kurucu üyelere gönderirler. Denetçiler ihtisas gerektiren hususlarda gerekirse ; Yönetim Kurulunun tasvip edeceği ücret karşılığında başka şahısları da vazifelendirebilirler.

Huzur Hakları:
Madde: 22- Vakfın organlarına seçilen Genel kurul Üyeleri çalışmaları karşılığı ücret almazlar.Yönetim kuruluna atanma halinde bu hükmün dışında kalırlar.Ancak toplantılar için , yol gideri icap ederse ödenir.

Vakfın Sona Ermesi:
Madde: 23- Vakıf,vakıf amaçlarını gerçekleştirmez hale gelmesi sebebi ile veya Vakıf genel kurulunun oy birliği ile vereceği kararla fesih edebilir.Bu halde tasfiye gidilir. Madde: 24- Vakıf nihayetinde erdiği veya tasfiyesine mahkemece karar verildiği taktirde, o tarihte ki Yönetim Kurulu , Tasfiye Kurulu mahiyetini alarak tasfiyesinin sonuna kadar görevine bu sıfatla devaö eder.Mahkemenin tasfiye kararında Yönetim kurulunun tasfiyeye devamı mahsurlu görülür ise , tasfiye kurulunun kurma hususunda mahkemenin kararı esas olur.Vakfın tasfiyesi sonunda kalan mal varlığı o tarihte ki duruma göre Genel kurulunun tercih edeceği aynı amaçlara yönelen diğer bir vakfa veya müesseseye devredilir.
Madde: 25- (Değişiklik: Antalya 2.Asliye Hukuk 2010/437/-2012/182) Vakıf Türk Medeni Kanun hükümlerine göre tescilini müteakip tüzel kişilik kazanır
Geçici Madde: Aşağıda isimleri yazılı şahıslar , ilk genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu ve Denetçilik görevini ifa etmek üzere seçilmiştir.

YÖNETİM KURULU: 1-Dr. Mustafa Köseoğlu / Yüksek Mühendis
2-Hüseyin Dağtekin/ Öğretmen
3-İbrahim Kiremitçiler/Tüccar
4-Münir Başkan/ Bankacı
5-Süleyman Peker/Sarraf
6-Dr. Adnan Ekmekçioğlu/Doktor
7-Adnan Bileydi/Tüccar
8-Dr. Orhan Gönen/Hukukçu
9- Dç. Ahmet Nuri Yüksel/Yüksek Mühendis
MURAKIPLAR:
1-Feyyaz Gür/Eczacı
2-Muzaffer Berberoğlu/Tüccar